SẢN PHẨM - DỊCH VỤ
Dịch vụ cung cấp


Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Biểu tượng nhãn hiệu

Đăng ký sáng chế – giải pháp hữu ích

Biểu tượng sáng chế

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Biểu tượng kiểu dáng

Tư vấn pháp luật

Lập hợp đồng và các tài liệu pháp lý khác

Đại diện cho khách hàng trong các vụ kiện dân sự và hình sự

Tư vấn và đại diện trong các vụ tranh chấp lao động

Đại diện cho khách hàng trong các vụ kiện liên quan đến thương mại

Đại diện cho khách hàng trong các vụ kiện đất đai và bất động sản

Tư vấn về vấn đề thuế

Tư vấn về bản quyền và sở hữu trí tuệ